Dane teleadresowe

Wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000702803, NIP: 7010762206, Regon: 368698633

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu kontaktowym przez Stowarzyszenie „Federation of IT Experts” z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy, w celu obsługi zapytań. Zgodę można w każdej chwili wycofać, poprawić lub zmienić bez jakichkolwiek wynikających z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

  Klauzula informacyjna
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Federation of IT Experts” z siedzibą w Sękocinie Nowym… Więcej

  ×

  Klauzula informacyjna

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Federation of IT Experts” z siedzibą w Sękocinie Nowym, Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.
  woje dane będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie https://fite-pl.org/kontakt/; pod e-mailem ; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1,
  Masz prawo żądać od administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania danych a także prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W oparciu o Twoje dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.